“Før Darwin – et forord til debatten om skabelse og evolution”

"Samlet set er jeg imponeret over JBK’s bog og mener den har potentiale til at blive normsættende for debatten – i det mindste i dansk sammenhæng."

Hvad er det vigtigste på en fodboldbane? Jo, udover en bold og et par mål må det være stregerne. Stregerne kridter nemlig banen op og sætter rammerne for fodboldkampen. På samme måde er det i debatten om skabelse og evolution nødvendigt at kridte banen op.1Anmeldelsen bringes i kortere, redigeret form i DBI-postens februar-nummer 2019. Læs et andet indlæg fra siden, hvor bogen inddrages her. For en længere og mere grundig anmeldelse, henvises til Johannes Kleppas anmeldelse i Nyt Livs blad nr. 2-2018 her.

Her falder bogen ”Før Darwin – et forord til debatten om skabelse og evolution” på et tørt sted. Bogen er et resultat af års dybdegående arbejde med emnet af professor i GT ved Dansk Bibel-Institut, Jens Bruun Kofoed (JBK). JBK sætter med sin nyeste bog nemlig grundigt nogle rammer op for denne debat. Bogen definerer sit eget formål som todelt:

  1. At opsætte rammer for tonen i debatten – en kætterdom falder måske nogle gange lidt forhastet? Noget forfatteren selv har oplevet som værende usundt for debatten.
  2. At opsætte rammer for spørgsmålene i debatten – hvad kan vi være sikre på ud fra Bibelen? Hvad må vi lade stå åbent? Hvor vigtige er spørgsmålene egentlig? Her ligger fokus på hvad bibelteksterne siger og knap så meget på hvad naturvidenskaben siger.

Bogen er usædvanligt grundig i sin behandling af både tonen og spørgsmålene i debatten. Samlet set giver bogen hele vejen igennem en større forståelse for spørgsmålene og deres vigtighed. JBK er meget velargumenterende og ikke særligt polemisk, hvilket styrker det første formål yderligere. Bogen er desuden skrevet med udgangspunkt i et klart udtalt og praktiseret ortodokst bibelsyn.

Hvad gør bogen så god?

I ”Før Darwin” giver JBK et klart overblik over diskussionen, både historisk såvel som over de forskellige positioner. Derudover gives der en god ramme for debatten. Med henvisning til tidligere sammenstød mellem naturvidenskab og bibelfortolkning samt med et ortodoks bibelsyn og sund bibelfortolkning for øje, fastslår JBK ”at Bibelen, når den er ret forstået, kan korrigere forkerte fortolkninger af den naturvidenskabelig empiri, og at sande fortolkninger af den naturvidenskabelige empiri kan korrigere fortolkninger af bibelen, som ikke er i overensstemmelse med den af forfatteren intenderede mening” (s. 81, min understregning). For mig at se er dette et af bogens hovedanliggender.2Det betyder ikke, at vi skal blåstemple evolutionslæren og uden videre forene den med den bibelske skabelsesberetning. Det betyder heller ikke at naturvidenskaben korrigerer Bibelen og at Bibelen tager fejl i naturvidenskabelige spørgsmål – absolut ikke. Men det betyder, at vores fortolkning af Bibelen potentielt set godt kan udfordres af anden empiri, eksempelvis naturvidenskabelig empiri. For muligvis kan vores fortolkning bunde i noget, som Bibelen ikke binder den til – og det opdager vi først, når anden empiri peger i den retning. Potentielt set i hvert fald. Med respekt for dette princip for bibelfortolkning og med Bibelens ufejlbarlighed for øje behandles konkrete spørgsmål om universets, livets, arternes og menneskets oprindelse meget omhyggeligt.

JBK foretager også en triagering af spørgsmålene – dvs. en vurdering af spørgsmålenes vigtighed. Her opererer han med tre niveauer: 1) Spørgsmål, hvor uenighed adskiller kristne fra ikke-kristne. 2) Spørgsmål, hvor uenighed må adskille kirke og konfessioner, men hvor kristennavnet ikke frarøves nogen. 3) Spørgsmål, hvor vi kan leve med en uenighed indenfor vores kirke eller konfession.

I bogens afslutning har JBK et kapitel med titlen ”We can talk!” som svar på det indledningsvise spørgsmål ”Can we talk?”. Her opfordrer JBK til at navigere indenfor de givne rammer samt anvende en triagering af spørgsmålene, så de ikke får tillagt større vægt end de kan bære.

Nogle bemærkninger

For god ordens skyld må der dog rettes opmærksomhed på en række forhold:

  • Først skal det siges, at bogen ikke er letlæst. Den indeholder mange fagudtryk og gengiver både græske og hebraiske ord. Den må altså læses med grundighed.
  • Hvad angår bogens indhold, kan jeg på nuværende tidspunkt ikke alle steder følge JBK hele vejen, men jeg er gennemgående tryg ved, at han ikke ønsker at lægge noget til eller trække noget fra bibelteksterne.
  • Derudover forholder JBK sig ikke til megen naturvidenskab og går heller ikke grundigt i dybden med nogle af de videnskabelige og videnskabsteoretiske problemer knyttet til evolutionslæren (sidstnævnte behandles faktisk meget tankevækkende, dog kortfattet, i bogens afrunding). Dén side af sagen savner jeg lidt, men er med på, at det ligger uden for bogens formål. Trods mit savn, mener jeg faktisk at udeladelsen langt på vej er en styrke. Desuden vil bogen nok også være blevet meget, meget tyk, hvis den skulle have alt med!
  • Når man hører om JBK’s bog, kan en naturlig indvending kan rejse sig: Har bogen ikke en skjult dagsorden i at åbne op for evolutionsteorien? Det er nu ikke mit indtryk. Sat lidt på spidsen er bogens budskab: Vi gider slet ikke snakke om evolutionsteorien, før vi har fået nogle helt grundlæggende ting på plads!

Samlet set er jeg imponeret over JBK’s bog og mener den har potentiale til at blive normsættende for debatten – i det mindste i dansk sammenhæng. Den giver et tiltrængt overblik over diskussionen og gavner forståelsen for anden tilegnelse af viden på området. Bogen får mine klare anbefalinger.

Jens Bruun Kofoed: ”Før Darwin – et forord til debatten om skabelse og evolution”, Kolon, 2018, 215 s.3Bogen kan købes på Lohses hjemmeside. Her kan et uddrag også læses.

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Anmeldelsen bringes i kortere, redigeret form i DBI-postens februar-nummer 2019. Læs et andet indlæg fra siden, hvor bogen inddrages her. For en længere og mere grundig anmeldelse, henvises til Johannes Kleppas anmeldelse i Nyt Livs blad nr. 2-2018 her.
2 Det betyder ikke, at vi skal blåstemple evolutionslæren og uden videre forene den med den bibelske skabelsesberetning. Det betyder heller ikke at naturvidenskaben korrigerer Bibelen og at Bibelen tager fejl i naturvidenskabelige spørgsmål – absolut ikke. Men det betyder, at vores fortolkning af Bibelen potentielt set godt kan udfordres af anden empiri, eksempelvis naturvidenskabelig empiri. For muligvis kan vores fortolkning bunde i noget, som Bibelen ikke binder den til – og det opdager vi først, når anden empiri peger i den retning. Potentielt set i hvert fald.
3 Bogen kan købes på Lohses hjemmeside. Her kan et uddrag også læses.

Del:

Twitter
Facebook