Som mand og kvinde skabte han dem

Det er bestemt ikke en detalje i Bibelen, at mennesket er skabt som mand og kvinde. Tværtimod, det har med forståelsen af Guds væsen og Guds frelse at gøre. Læs hvordan, og bliv klogere på, hvilke udfordringer Bibelens lære på dette punkt kan have i vores tid.

Giver det mening? En artikel om de to køn i en serie om de mest centrale dele af den kristne tro? Det kan godt være, at der er stor debat om køn og kønsroller i vores samtid, men det gør jo ikke emnet mere centralt i den kristne tro. Så giver det mening?

Ja, det giver mening. For emnet er faktisk i høj grad centralt. Forholdet mellem mand og kvinde er i Bibelen det grundlæggende billede både på Guds væsen og på Guds frelse. De to ting vil vi se nærmere på i denne artikel, og til sidst skal vi prøve at tage to udbredte indvendinger op.

Guds væsen

Nedenfor kommer der et citat fra Bibelens første side. Når du læser det, vil jeg bede dig overveje to spørgsmål:

  1. Hvor mange her er Gud?
  2. Hvor mange her er menneske?

Gud sagde: ’Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!’ …Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. (1 Mos 1,26-27)

Hvad ser du? Gud er mere end én (”os”, ”i vort billede”) og samtidig én (”han”, ”i sit billede”). Mennesket er mere end én (”de”, ”mand og kvinde”) og samtidig én (”det”, ”mennesket”).

Vi mennesker er skabt i Guds billede. Vi afspejler den treenige Gud, og det gør vi ved på samme tid at være flere og dog én. Manden og kvinden er forskellige personer, men de er skabt til at finde sammen og blive ét i ægteskabet (2 Mos 2,24).

Endvidere er der indadtil i den treenige Gud en over- og underordnelse. Faderen er overordnet, og Sønnen er underordnet. Faderen og Sønnen er fuldstændig lige i guddommelighed, værdighed og ære, men de har forskellige roller i deres indbyrdes forhold. Sådan er det også i forholdet mellem manden og kvinden i ægteskabet. De er fuldstændig lige i menneskelig ære og værdighed. Men de har forskellige roller. Manden er overordnet, og kvinden er underordnet.1Bibelvers om over- og underordnelse i Gud og i ægteskabet: 1 Kor 11,3; 15,28; Ef 5,23f; Kol 3,18  Få nutidige læsere kan læse den sidste sætning uden at opleve en indre modstand og modvilje. Det gælder også for forfatteren, som har skrevet sætningen. Vi er alle børn af vores tid. Vi tænker umiddelbart, at kvinden tillægges mindre værdi og ære end manden, når hun er underordnet i ægteskabet. Men vil vi sige noget tilsvarende om Jesus? Jesus er underordnet Faderen. Vil vi sige, at han af den grund har mindre værdi og ære end Faderen? Som kristne ved vi, at det ikke er sandt. Der er en forskel i Sønnens og Faderens funktion og indbyrdes forhold, men de er helt lige i værdighed og ære. Det samme gælder for kvinden i forhold til manden. Hvad der så ligger i mandens kald til at være overordnet, skal uddybes senere i artiklen.

For det tredje og sidste afspejler manden og kvinden Gud ved i ægteskabet at elske hinanden. Gud er kærlighed, og der er kærlighed mellem Faderen og Sønnen. Når mand og kvinde elsker hinanden i ægteskabet, afspejler og vidner de om Guds kærlige væsen.2Bibelvers om kærlighed i Gud og i ægteskabet: Joh 3,35; 14,31; Ef 5,25; Kol 3,18; Tit 2,4; 1 Joh 4,16

Guds frelse

Et af de bærende billeder i Bibelen på forholdet mellem Jesus og den frelste menighed er billedet af brudgommen og bruden. Brudgommen elsker sin brud, han ofrer sig for hende, og han vinder hende med den dyreste pris: sit eget blod. Derfor kaldes bruden for ”Lammets brud”. Bruden er vidunderligt klædt og smykket, ikke af sig selv, men af brudgommen. Her er vi inde ved det mest centrale i evangeliet.3Bibelvers om Jesus som brudgom og menigheden som brud: Es 61,10; Åb 19,7-8; 21,2; 21,9

Da Gud skabte manden og kvinden, ville han, at mandens forhold til kvinden skulle afspejle det mest centrale i evangeliet. Gud kalder manden til at elske sin brud og til at ofre sig selv for det, som gavner, glæder og giver liv til hende (Ef 5,25-29; Kol 3,19). Herved bliver mandens liv en afspejling af og et vidnesbyrd om Jesu selvopofrende kærlighed til og frelse af menigheden.

Det er sådan, manden er kaldet til at være leder i ægteskabet. Det er ikke en rolle, hvor han kan herske og regere til gavn for sig selv. Det er det modsatte. Det er en rolle, hvor han må sætte hensynet til sig selv og alle sine egne lidenskaber, ønsker, drømme, mål og ambitioner til side og i stedet være optaget af dette ene: Hvad gavner, glæder, beriger og bringer velsignelse til hende? Manden er kaldet til at lede ved at tjene – som Jesus gjorde det.

Sådan forstås lederrollen ikke i den almindelige verden. Derfor vil mange af os også umiddelbart reagere imod Bibelens tale om manden som leder i hjem og menighed. Vi ser en almindelig lederrolle for os. Men læs, hvordan Jesus definerer lederskab: ”Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være; men den ældste iblandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener” (Luk 22,25-27).

Jesus er den, der tjener. Det er sådan, han frelser, og det er sådan, han leder. Det er denne rolle, manden kaldes ind i. Som Jesus tjente menigheden og ofrede sig selv for den, er manden kaldet til at tjene hustruen og ofre sig selv for hende. Det er kongevejen til et velsignet og godt ægteskab. Det er også vejen til et ægteskab, der er en afspejling af Guds frelse, og netop dét er Guds intention med ægteskabet.

Udfordringer

Når det bibelske forhold mellem mand og kvinde er det grundlæggende billede både på Guds væsen og Guds frelse, skal det ikke undre os, at Djævelen løber storm mod dette forhold. Det bedste værn for os er at dykke ned i Bibelens velsignede vejledning. I vores tid er der nogle spørgsmål, som i særlig grad udfordrer kristne på dette område. Jeg skal nævne to.

  • Kan homoseksuel kærlighed ikke være lige så god?

Kærlighed mellem to af samme køn kan uden tvivl opleves lige så god som heterofil kærlighed. Men det er ikke ensbetydende med, at den er god. Bibelen vidner om, at alle mennesker har Guds lov skrevet i deres hjerter (Rom 2,14-15). Vi ved alle, at vi er skabt af Gud til at finde sammen som mand og kvinde. Bibelen lærer endda, at homofile ved, at det er galt at følge deres orientering, og at det fører dem ind under Guds vrede og dom (Rom 1,32). Der er en grund til, at praktiserende homoseksuelle ofte kæmper hårdt for at få alle til at velsigne deres liv. De ved, at det er galt, og de kæmper mod deres samvittighed. Den hyppigste årsag til at søge terapeutisk hjælp i forhold til homofili er samvittighedskvaler ved at være homoseksuelt praktiserende.4Whitehead, Neil, Ph.D. & Whitehead, Briar 2020, My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence, Whitehead Associates, USA, 254-255

Hvordan viser den kristne menighed bedst kærlighed til homoseksuelle? Vi gør det ikke ved at støtte dem i at trodse deres samvittighed og gå ind under Guds dom. Det er tværtimod det mest ukærlige, vi kan gøre. Over for alle homoseksuelle, både uden for og i den kristne menighed, viser vi både kærlighed og ærlighed ved at stå fast på den bibelske ordning for forholdet mellem mand og kvinde.

Den kristne menighed må endvidere se det som et vigtigt kald at yde sjælesørgerisk og terapeutisk hjælp til homofile. Nogle homofile kan opleve en ændring i deres orientering; andre må hjælpes til at leve med den uden at leve den ud.5Homofili og kristen tro, 2003, Ressourceblad fra 34 kirkesamfund og kristne organisationer i Norge; findes på denne hjemmeside: https://www.yumpu.com/no/document/view/18137546/homofili-og-kristen-tropdf, 14; Whitehead & Whitehead, 2020, 206 ff., 214, 227 Alle homofile må i og gennem menigheden møde budskabet om Guds ubetingede kærlighed og nåde i Jesus.

  • Er der nogle, som ikke passer ind i de traditionelle kategorier for mand og kvinde?

Nogle har tvetydige kønsorganer ved fødslen. Vi kalder dem interkønnede. I almindelighed er det dog muligt at afgøre, hvilket køn der hormonelt vil sætte sig igennem i puberteten og at understøtte dette køn f.eks. ved operationer. Herved kan interkønnede få hjælp til at lande godt i ét køn.

I vor tid fortæller stadigt flere, at de ikke indefra oplever, at de har det køn, som kroppen har. Non-binære og pankønnede oplever, at de hverken er mænd eller kvinder. Transkønnede oplever, at de har det modsatte køn af det, som kroppen har. Disse oplevelser sætter sig typisk igennem i sen barndom og tidlig ungdom. Erfaringen viser, at det hos de fleste er en fase, de kommer igennem, hvorefter de kan få det godt med kroppens køn. Den bedste hjælp er derfor terapi, der giver hjælp til at håndtere de komplekse følelser og falde til ro i kroppens køn.6Kenneth J. Zucker, 2008, “Children with gender identity disorder: Is there a best practice?”, Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 56 (6), 358-364; Braüner, Mathilde Bech, Køn i kristent perspektiv, 2019, KPI Akademi, 19

Bibelen er tydelig om, at vi har det køn, som kroppen har.7Vigilius, Mikkel 2019, Kampen om kønnet, Nyt Liv, 41 ff. Derfor kalder Bibelen os til at vedkende os kroppens køn i vores tøj, frisure og øvrige fremtræden (5 Mos 22,5; 1 Kor 11,5 ff.). I en kønsforvirret tid må vi i den kristne menighed give undervisning, sjælesorg og terapi, der hjælper alle til at få det godt med og vedkende sig kroppens køn.

For det er sandt: Gud har skabt os som mand og kvinde, og det er godt!

 

Læs mere:

Mathilde Bech Braüner: Køn i et kristent perspektiv, KPI Akademi, Januar 2019. Rapporten handler om den nye kønsideologi fra et psykologisk og kristent perspektiv. Den kan læses elektronisk her:  http://www.kpi.dk/media/31128/k_n_i_et_kristent_perspektiv.pdf

Mikkel Vigilius: Kampen om kønnet (Nyt Livs forlag, 2019). Bogen handler om den nye kønsideologi fra et bibelsk perspektiv. Den kan læses elektronisk her: http://www.nytliv.dk/laes-kampen-om-koennet/

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Bibelvers om over- og underordnelse i Gud og i ægteskabet: 1 Kor 11,3; 15,28; Ef 5,23f; Kol 3,18
2 Bibelvers om kærlighed i Gud og i ægteskabet: Joh 3,35; 14,31; Ef 5,25; Kol 3,18; Tit 2,4; 1 Joh 4,16
3 Bibelvers om Jesus som brudgom og menigheden som brud: Es 61,10; Åb 19,7-8; 21,2; 21,9
4 Whitehead, Neil, Ph.D. & Whitehead, Briar 2020, My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence, Whitehead Associates, USA, 254-255
5 Homofili og kristen tro, 2003, Ressourceblad fra 34 kirkesamfund og kristne organisationer i Norge; findes på denne hjemmeside: https://www.yumpu.com/no/document/view/18137546/homofili-og-kristen-tropdf, 14; Whitehead & Whitehead, 2020, 206 ff., 214, 227
6 Kenneth J. Zucker, 2008, “Children with gender identity disorder: Is there a best practice?”, Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, 56 (6), 358-364; Braüner, Mathilde Bech, Køn i kristent perspektiv, 2019, KPI Akademi, 19
7 Vigilius, Mikkel 2019, Kampen om kønnet, Nyt Liv, 41 ff.

Del:

Twitter
Facebook