“Kampen om Kønnet” – Mikkel Vigilius

En bog om samfundets kønskonstruktivistiske dagsorden – og Bibelens modsvar

(Bogen er frit tilgængelig i PDF-format via dette link)

Jeg var glad for at få anledning til at læse bogen ”Kampen om Kønnet” i forbindelse med denne boganmeldelse. For mig er det en vigtig bog, fordi jeg selv har arbejdet med emnet om køn og teologi, og ved, det er et emne, som længe har kaldt på dybdegående behandling fra kristne, særligt i Skandinavien.

Som titlen indikerer, foregår der i tiden en kamp om kønnet. Ingen tvivl om, at dette er en bog, der kaster sig ind i kampen, og som med et kompetent apologetisk greb, vender videnskabssamfundets egne argumenter 180 grader til et forsvar for Bibelens syn på to køn.

Den er skrevet af Mikkel Vigilius, højskolelærer på Luthersk Missions Højskole, og udgivet af Nyt Livs Forlag. Indledningsvis gives et kort forord, og derefter følger fire længere hovedafsnit, i alt fordelt på 129 sider. Det er en velunderbygget fagbog med noter og lange citater, men den er generelt skrevet i et sprog, hvor alle kan være med. Bogen er blevet til på baggrund af en række artikler af Vigilius selv, og giver med sit omfangsrige emne, og beskedne længde, et solidt men ensidigt blik på problematikken. Jeg vil udfolde nærmere i det følgende, hvad jeg mener med det.

I forordet formulerer Vigilius sit anliggende med bogen således: ”Ønsket med denne bog er at give kristne hjælp til at forstå, glæde sig over og holde fast ved det, som Bibelen lærer om de to køn.” (s.7)

Den kønsneutrale bølge

Bogens første afsnit ” Den kønsneutral bølge” er et view over, og en kritik af, nogle af de dominerende tendenser i dagens samfund i Danmark. Der gives et overblik over væsentlige politiske og samfundsmæssige strømninger og tiltag, som giver læseren en bred opdatering på området.

Vigilius uddyber her to afgørende forskningsprojekter, som har afsløret, at det kønsneutrale projekt opløser sig selv indefra. Det står ganske klart at der ikke findes belæg for at hævde, at socialkonstruktivisme frigør mennesket fra sit biologiske køn – nærmere er konklusion det modsatte.

Kønnet i bibelsk lys

Bogens andet afsnit ” Kønnet i bibelsk lys” står for mig at se, lidt overraskende, som det svageste. Jeg er ikke direkte uenig i noget af det, Vigilius skriver. Tværtimod er jeg enig i langt det meste. Men jeg synes der er gjort nogle prioriteringer, som efterlader væsentlige mangler og spørgsmål for den kristne. Især fordi det er det eneste hovedafsnit ud af fire, der sigter konkret til det bibelske fundament: Kirkens modsvar til samfundsudviklingen.

Når Vigilius kaster lys over kønnet ud fra Bibelen, fokuserer han på kønnet set ud fra skaberordningen, hvor Gud skaber mand og kvinde med forskellig biologi og funktion. Han holder sig altså hovedsaligt til redegørelser, argumentationer og konklusioner på skabelsens plan – det vil sige det naturgivne, biologiske og almenmenneskelige plan, som også mennesker, der ikke kender Jesus, berøres af. Det er sådan set også rigtig godt.

Men nu stod der i forordet, at det er en bog til de kristne. Derfor undrer jeg mig over at teologi, praksis og sjælesorg på syndefaldets plan og frelsens plan ikke fylder mere i afsnit to. Om det er et bevidst fravælg, ved jeg ikke. I så fald er det et farligt fravalg.

Jeg efterlyser derfor yderligere bibelske udfoldelser af menneskets fællesskab med den treenige Gud, herunder relationen til Jesus, og dernæst af kønnenes identitet, ægteskab og mellemmenneskelige fællesskaber. Kort sagt: Treenighedsteologien, syndefaldets plan, frelsens plan og kirkens fællesskabsplan. Disse forhold bør, for mig at se, være byggestenene i den kristnes trosforsvar,sammen medskabelsens plan. Derfor mener jeg ikke, at Vigilius, overordnet set, når i mål med andet afsnits hensigt.

Kønnet i biologisk lys

Tredje afsnit ”Kønnet i biologisk lys” er for mig at se bogens stærkeste kapitel. Her demonstrerer Vigilius sine apologetiske styrker og store viden på området om krop og køn, og han afmonterer kønskonstruktivismen med biologiske, psykologiske og, til dels, teologiske argumentationer.

Den transkønnede

Fjerde afsnit ” Den transkønnede” er den naturlige afslutning på denne bogs dagsorden. Jeg ærgrer mig lidt over, at titlen ikke hedder ”transkønnethed” i stedet. Dermed kunne være skelnet tydeligere mellem den transkønnede som person, og den transkønnedes handlinger. I dette afsnit tager Vigilius fat i både syndefaldets plan, frelsens plan og sjælesorgen i kirken, hvilket er godt, men det er ensidigt rettet mod anliggendet om transkønnethed og homoseksualitet.

Man kan sidde tilbage med følelsen af, at kampen om kønnet primært er rettet mod kønskonstruktivismen. Om dette er hensigten, ved jeg ikke. Personligt er jeg dog af den overbevisning, at både feminismen (krigen mellem de to køn og opgøret med autoriteter og forskelligheder) samt individualismen (fravalget af faste partnere, tilvalget af ego og selvrealisering) sammen medkønskonstruktivismen spiller en stor en rolle i kønsdebatten. Disse flerfacetterede aspekter kommer ikke frem i denne bog.

Anbefaling og opfordring

Alt i alt har jeg bestemt lært noget af læsningen, og derfor giver jeg den en varm anbefaling, og siger tak for omfattende arbejde til Vigilius. Så læs den – men den hverken kan eller skal stå alene i kirkens kamp for en sund lære om køn. Hertil står alt for meget usagt tilbage.

Min udfordring til Vigilius er derfor at skrive en 2’er! Den kunne jo passende kaldes for ”Korset og Kønnet”. Opfordringen er i hvert fald hermed givet videre!

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: